میکروسیلیس

میکروسیلیس یک پوزولان پودری است به رنگ خاكستری روشن كه قسمت اعظم میکروسیلیس متشكل از سیلیس آمورف ( بی نظم ) می باشد . معمولاً میکروسیلیس محصول جانبی فرایند تولید فروسیلیسیوم در كوره های قوس الكتریک می باشد . ( بسته به نوع سيستم توليد كننده میکروسیلیس ، اعم از اینكه بازیاب حرارتی داشته باشد يا نه محصول توليدی بسته به میزان كربن موجود سفیدتر و یا تیره تر خواهد بود)

میکروسیلیس

میکروسیلیس